Novčana davanja za starije i nemoćne osobe

1. POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE
Tko je može ostvariti?
Pravo na pomoć za uzdržavanje priznaje se samcu ili obitelji koji nemaju sredstava za uzdržavanje u visini utvrđenoj Zakonom, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodom od imovine ili na drugi način.

Foto: pixabay

Iznos pomoći za uzdržavanje?
Pomoć za uzdržavanje za samca iznosi 120% osnovice + 50% ako je osoba potpuno radno nesposobna, dok iznos pomoći za člana obitelji iznosi 80% osnovice + 30% ako je osoba potpuno radno nesposobna.


Tko ne može ostvariti pomoć za uzdržavanje:
- osoba koja se može sama sebe uzdržavati (ako prihode može ostvariti prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba).
- ako ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ju je sukladno obiteljskim propisima dužna uzdržavati (osim ako CZSS utvrdi da zakonski obveznik nije u mogućnosti dati uzdržavanje),
- ako ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,
- ako može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,
- ako u vlasništvu ima registrirano osobno vozilo (osim ako vozilo ne služi za zadovoljenje neke životne potrebe njega ili člana/članova obitelji – utvrđuje CZSS),
- ako ima u (su)vlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi za zadovoljenje osnovnih stambenih potreba, te
- ako je u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva prodao, darovao ili se odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine i druge imovine, a time je mogao ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba u vrijeme podnošenja zahtjeva.

 

2. DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Tko ga može ostvariti?
- Osoba kojoj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, jer sama ne može udovoljavati osnovnim životnim potrebama
- ako nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
- ako prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak ne prelazi iznos od 200 % osnovice (1.000 kuna po članu obitelji), odnosno 250 % osnovice (1.250 kuna) ako osoba živi sama
- ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi.

Iznosi doplatka za pomoć i njegu:
- 500,00 kuna (100% od osnovice) = doplatak za pomoć i njegu u punom opsegu
- 350,00 kuna (70% od osnovice) = doplatak za pomoć i njegu u smanjenom opsegu

Iznimka:
- Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o prihodu ima: osoba s težim invaliditetom,osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad.
- Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, neovisno o prihodu, ima slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad i osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti.