Zbrinjavanje akutnih bolesti na putu i godišnjem odmoru

Osiguranici HZZO-a, koji se privremeno nalaze van mjesta prebivališta ili boravišta, za akutna stanja imaju pravo koristiti primarnu zdravstvenu zaštitu kod bilo kojeg ugovornog liječnika primarne zdr. zaštite u RH.

Akutna stanja uključuju traume, akutne upalne i zarazne bolesti, akutne poremećaje koji zahtijevaju terapijsko zbrinjavanje i sl., a mogu se koristiti u istom opsegu kao i kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite (lijekove propisane na e-recept i primarnu laboratorijsku dijagnostiku propisanu na e-uputnicu za primarni laboratorij). Kako bi se osiguranim osobama osiguralo pravo na primarnu laboratorijsku dijagnostiku izvan mjesta prebivališta, HZZO je utvrdio određeni broj laboratorijskih postupaka u svrhu dijagnosticiranja i zbrinjavanja akutnih stanja.
Izvor: hzzo.hr